Politika privatnosti i kolačića

Ovaj dokument se sačinjava u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018), a u cilju ostvarivanja i poštovanja načela poštenja i transparentnosti rada Rukovaoca podacima.

Rukovalac podacima koji se odnose na ličnost korisnika koji se prikupljaju putem internet stranice www.bumerka.rs, a čiji je proces obrade uređen ovim dokumentom je Ognjen Varađanin PR Delatnost reklamnih agencija Odokativa Communications Subotica sa sedištem Republici Srbiji, Subotica, ul. Zelena 1, MB: 66516261, PIB: 113025279. (u daljem tekstu: Rukovalac)

Rukovalac je posvećen zaštiti i poštovanju privatnosti korisnika, te ovim putem želi da  upozna korisnike sa razlozima i načinom prikupljanja podataka o ličnosti korisnika.  Rukovalac prikuplja podatke preko svoje internet stranice dostupne na adresi www.bumerka.rs, čija su svrha i način prikupljanja i obrade detaljnije pojašnjeni u nastavku ovog dokumenta. Rukovalac preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) i drugim relevantnim pozitivnopravnim propisima Republike Srbije.

Politika privatnosti Rukovaoca je uređena na način da Rukovalac obrađuje svaki podatak o ličnosti korisnika koji prikupi odnosno koji mu korisnik internet stranice www.bumerka.rs svojevoljno učini dostupnim. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument, te da se upoznate sa njegovom sadržinom u celosti kako biste razumeli postupak obrade podataka o ličnosti korisnika putem internet stranice www.bumerka.rs. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem internet stranice www.bumerka.rs. U suprotnom, Vaše dalje korišćenje istog smatraće se Vašom saglasnošću sa celokupnom sadržinom ovog dokumenta.

Koje podatke prikupljamo?

Rukovalac prikuplja isključivo podatke koje mu korisnik svojevoljno učini dostupnim.

Podaci o ličnosti koje Rukovalac prikuplja, a koje mu korisnik čini dostupnim samim korišćenjem internet stranice www.bumerka.rs, uključuju sledeće:

Prijavu na newsletter – Kada se prijavljujete za naš newsletter, popunjavanjem forme „Ne propusti mesečno pismo. Od bumerke – bumerki.“, neophodno je da unesete svoju e-mail adresu. Unošenjem e-mail adrese pristajete da redovno budete informisani o aktivnostima internet stranice www.bumerka.rs. Stoga, Vaša e-mail adresa predstavlja podatak koji nam sami činite dostupnim.

Kontakt forma – Popunjavanjem upita na stranici „Kontakt“ dajete nam svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo u skladu sa Zakonom. Ovo uključuje Vaše lično ime/nadimak, e-mail adresu, kao i sam sadržaj poruke koji može uključiti tekst i linkove (internet stranice, fotografije, audio i video zapise, dokumente i sl.).

Ostale informacije – Možete odlučiti da nam direktno pružite svoje podatke. Na primer, kada nam se javite putem e-mail adrese koja je naznačena na našoj internet stranici. Samim tim, pružate nam sve informacije koje samostalno želite.

Informacije koje automatski prikupljamo

Kada pristupite ili vršite pretragu na internet stranici www.bumerka.rs, mi automatski prikupljamo određene podatke o Vama. Ovo uključuje:

Podatke o posetiocu – Prikupljamo određenu količinu podataka od onog trenutka kada  korisnik pristupi internet stranici www.bumerka.rs. Ovo može uključiti podatke o hard disku ili softveru Vašeg računara (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa, lokacija) koji nam omogućavaju da pružimo prilagođen korisnički pristup internet stranici.

Informacije koje smo prikupili uz pomoć kolačića – Izvor iz kog nam stižu podaci o Vama kao korisniku su i kolačići, to su komadići podataka koje internet stranice razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na internet stranici. Ove podatke koristimo kako bismo poboljšali korisničko iskustvo odnosno kako bismo bolje razumeli potrebe korisnika i njima prilagodili izgled i sadržaj naše internet stranice. Zbog važnosti svih ovih podataka, prvo obaveštenje koje dobijate kada prvi put pristupite našoj internet stranici se odnosi upravo na kolačiće. Dodatne informacije o kolačićima sadržane su u daljem tekstu ovog dokumenta pod naslovom „Kolačići“.

Podaci o lokaciji – Pri korišćenju internet stranice www.bumerka.rs Rukovalac ima pristup, te takođe obrađuje podatke u vezi sa lokacijom korisnika. Na primer, možemo prikupiti podatke o jedinstvenoj lokaciji Vašeg mobilnog uređaja (uz pomoć GPS ili Bluetooth tehnologije). Takođe, Vašu približnu lokaciju možemo dobiti i uz pomoć IP adrese.

Rukovalac ne vrši obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, verskog i filozofskog uverenja, članstva u sindikatu, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Rukovalac ne vrši svesno i svojom voljom prikupljanje i obradu podataka od lica mlađih od 15 godina. Ukoliko ste pristupili internet stranici www.bumerka.rs, a imate manje od 15 godina, apelujemo i molimo Vas da pre nego što otpočnete sa korišćenjem naše internet stranice zatražite dozvolu od Vašeg roditelja/staratelja za korišćenje istog. U slučaju da roditelj/staratelj ima sumnju da se u našoj bazi podataka nalaze podaci o ličnosti lica koje nije navršilo 15 godina, ovim putem apelujemo i molimo Vas da nas obavestite o navedenom, kako bismo u što kraćem roku izvršili brisanje navedenih podataka o ličnosti.

Kako i zašto obrađujemo Vaše podatke?

Obrada Vaših ličnih podataka vrši se u elektronskom formatu i obuhvata sve radnje koje spadaju pod obradu u skladu sa Zakonom.

Podatke o Vama obrađujemo kako bismo:

 • Izgradili, održavali i unapredili kvalitet naše internet stranice
 • Poboljšali doživljaj i iskustvo korisnika kada pretražujete sadržaj naše internet stranice
 • Pružili one informacije koje Vas zaista interesuju i u obliku koji u najvećoj meri odgovara Vašim potrebama i preferencijama
 • Redovno obaveštavali o svim projektima, događajima, akcijama i novostima u okviru poslovanja Rukovaoca (podsećamo Vas da se u svakom trenutku možete odjaviti sa naše newsletter liste)

Podaci prikupljeni od korisnika mogu biti korišćeni u svrhu beleženja statistike od strane Rukovaoca, i to na način da se ne vrši identifikacija korisnika (npr. vođenje statistike o broju započetih sesija na internet stranici).

Rukovalac donosi odluke i vrši profilisanje automatizovano osim u slučaju izostanka saglasnosti korisnika pri prvoj poseti internet stranice www.bumerka.rs ili putem menadžera kolačića. 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvamo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje gorenavedenih ciljeva, a najduže do dve godine. Rok čuvanja Vaše IP adrese je do dve godine od dana pristupa našoj internet stranici (to je period po čijem isteku naš hosting briše logove, a IP adresa je sadržana upravo u logovima).

Kako je preduslov obrade Vaših ličnih podataka Vaša saglasnost, u slučaju da odlučite da istu povučete, a drugi pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti ne postoji, Vaše podatke o ličnosti čuvamo do povlačenja te saglasnosti.

Sa kime delimo Vaše podatke?

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme, uređivanja i tehničkog održavanja internet stranice (koji mogu biti zaposleni kod Rukovaoca ili treća lica sa kojima Rukovalac ima ugovor o pružanju usluga izrade i održavanja ove internet stranice, kao i njihovi podizvođači). Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa, kako u slučaju kada ih mi direktno obrađujemo, tako i onda kada to čine ta treća lica sa kojima imamo zaključene ugovore, odnosno njihovi podizvođači.

Kada nam se javite putem kontakt forme na internet stranici ili direktno putem mejla, sadržaju tog mejla imaju pristup samo zaposleni koji su odgovorni za komunikaciju sa Vama. Sadržaj Vašeg mejla ne delimo, ne prodajemo niti poklanjamo licima koja nisu naši zaposleni. Izuzetke predstavljaju lica koja nisu deo našeg tima ali mogu imati pristup Vašim podacima zbog toga što su:

 1. Naši partneri – Vaše podatke možemo učiniti dostupnim poslovnim saradnicima, konsultantima, i drugim pružaocima usluga kojima su ti podaci potrebni kako bi nam pomogli u izvršavanju dnevnih aktivnosti. 
 1. Predstavnici državnih organa – Vaše podatke ćemo učiniti dostupnim predstavnicima državnih organa, ukoliko za to bude postojao pravni osnov i zvaničan zahtev. U slučaju da nam takav zahtev bude dostavljen, vlasnika podataka ćemo u najkraćem roku obavestiti o navedenom osim ukoliko je zakonom predviđeno suprotno.

Takođe, Vaše podatke možemo upotrebiti radi pokretanja i vođenja odgovarajućih pravnih postupaka u slučaju da Vaša aktivnost na našoj internet stranici i/ili u vezi sa njom predstavlja povredu Politike privatnosti, pravila/Uslova korišćenja naše internet stranice, drugih postojećih pravila i procedura, zakona i pozitivnih propisa Republike Srbije, a sve kako bismo zaštitili naša prava, prava korisnika naše internet stranice ili bilo kog drugog lica.

Radi Vaše potpune informisanosti bitno je da znate da Rukovalac izvozi prikupljene podatke sa teritorije Republike Srbije, s obzirom da se podaci čuvaju na serverima koji se nalaze u SAD-u i na teritoriji EU, o čemu preciznije informacije možete da pronađete u donjoj tabeli.

Pravni osnov za prikupljanje podataka

Kada koristite internet stranicu www.bumerka.rs, preduslov za prikupljanje Vaših ličnih podataka je Vaš pristanak. Pristanak se izričito traži u momentu registrovanja na internet stranicu www.bumerka.rs. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade Vaših ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva. U slučaju opoziva, dalja obrada Vaših ličnih podataka će prestati u najkraćem mogućem roku, osim u slučaju kada za obradu postoji drugi pravni osnov. 

U slučaju da Vam nakon opoziva saglasnosti radi prikupljanja podataka o ličnosti nastavimo slati obaveštenja ili e-mailove informativnog karaktera o novostima koje se odnose na naše usluge, događaje ili akcije koje traju, iste uvek možete da onemogućite, tako što ćete na dnu  e-mail poruke odabrati i pritisnuti (kliknuti) „unsubscribe“ opciju. Nakon što to učinite, više nećete primati e-mailove od nas.

Pored navedenog, zakonitim preduslovima prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka smatraju se i situacije kada je:

 • obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog između Rukovaoca i korisnika ili za preduzimanje radnji, na zahtev korisnika, pre zaključenja ugovora;
 • obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca;
 • obrada neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica;
 • obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca;
 • obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je korisnik maloletno lice.

Linkovi ka drugim internet stranicama

Naša internet stranica može sadržati linkove ka drugim internet stranicama. Rukovalac nije odgovoran za politike privatnosti ili sadržaje drugih internet stranica. Naš savet je da uvek pročitate politike privatnosti tih internet stranica kako biste bili sigurni kako se Vaši lični podaci obrađuju i da li su adekvatno zaštićeni.

Kolačići

Naša internet stranica www.bumerka.rs koristi kolačiće. Kolačići (Cookies) su komadići podataka koje internet stranice razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na internet stranici.

Koristimo isključivo kolačiće koji su navedeni u donjoj tabeli. Njihova namena i rok njihovog važenja takođe su navedeni u tabeli. Podešavanje kolačića možete da izaberete na sledećem linku.

KolačićOpisLokacija obrađivanja i procesuiranjaPolitika privatnosti
__gaKolačić servisa Google Analytics. Koristi se za identifikaciju jedinstvenih korisnika.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Google analyticsOvo je analitički servis. Sa njim korisnik može da meri povratak novca uložen u reklame, i da prati utiske sa videa i društvenih mreža.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
_ga_#Koristi se od strane Google analitike radi prikupljanja podataka o tome koliko je jedan korisnik ušao na sajt, i to kada je ušao prvi, a kada zadnji put.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Google WebfontsPrikupljanje fontova za komercijalno i privatno korišćenje.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Google Tag ManagerOvo je tag menadžment sistem. Sa njim korisnik može da menja svoje podatke koji su poznatiji kao tagovi, na samom sajtu.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
_clckPrikuplja podatke o navigaciji korisnika i njihovom ponašanju na sajtu. Služi za prikupljanje statistike.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
_clskRegitruje statističke podatke o ponašanju korisnika sajtu. Služi za internu analitiku sajta.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
_cltkRegitruje statističke podatke o ponašanju korisnika sajtu. Služi za internu analitiku sajta.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Google SyndicationOvo je domen koji pripada Google-u a koji se koristi za skladištenje i učitavanje sadržaja i drugih stvari koji sa odnose na reklame za Google AdSense i DoubleClick sa Google CDN..Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
__cf_bmOvaj kolačić se koristi  za razlikovanje ljudi i botova. Ovo je značajno za sajt, radi pravljenja izveštaja koji se odnose na upotrebu sajta.271 17 Ulica NW, Atlanta, SADhttps://calendly.com/privacy
Youtube videosOvo je servis za puštanje videa.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, SADhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
__cfruidOvaj kolačić je deo usluga koje pruža Cloudflare – uključujući učitavanje i prikazivanje sadržaja sa sajta, kao i pomažući DNS koinekciji za operatere sajta.271 17 Ulica NW, Atlanta, SADhttps://calendly.com/privacy
mUtvrđuje koji uređaj koji je korišćen za pristup sajtu. Ovo omogućava da sajt bude pravilno formatiran.271 17 Ulica NW, Atlanta, SADhttps://calendly.com/privacy
referrer_user_idNeophodno za održavanje sajta funkcionalnim.271 17 Ulica NW, Atlanta, SADhttps://calendly.com/privacy
_calendly_sessionAko je saglasnost dao korisnik, ovaj kuki omogućava sajtu da dodaje događaje u kalendar posetilaca.271 17 Ulica NW, Atlanta, SADhttps://calendly.com/privacy
CookieConsentSkladišti cookie saglasnost korisnik za važeći domen.271 17 Ulica NW, Atlanta, SADhttps://calendly.com/privacy
gstatic.comOvo je domen koji koristi Google da očitava statički sadržaj na drugo ime domena u cilju da smanji količinu vremena za očitavanje i proveća performanse za korisnika.Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, SADhttps://calendly.com/privacy
Google RemarketingOvo je servis za reklamiranjeGoogle Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
DoubleClick AdOvo je servis za reklamiranjeGoogle Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
LinkedIn Insight TagOvo je servis za praćenje ponašanja korisnika i ponovno uspostavljanje kontakta.LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dablin 2, Irska, Evropska unijahttps://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com
c.gifPrikuplja podatke o navigaciji korisnika i ponašanju na sajtu. Koristi se za prikupljanje statističkih podataka na sajtu.Google Irska, Google Building Gordon House, Ulica br. 4 Barrow, Dablin, D04 E5W5, Irska, Evropska unijahttps://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com
CLIDPrikuplja podatke o navigaciji korisnika i ponašanju na sajtu. Koristi se za prikupljanje statističkih podataka na sajtu.
ANONCHKRegistruje podatke posetioca sajta na više uređaja i više sajtova. Ovaj servis služi za merenje uspeha reklamiranja na samom sajtu.
MUIDŠiroko je raspotranjena upotreba od Microsofta kao jednistvenog korisnika. Ovaj kuki omogućava korisnicima praćenje na osnovu sinhronizacije identifikacije preko mnogo Microsoft domena. s.Koristi se za obeležavanje korisnika koji su se pretplatili na DSI newsletter koristeći formu na sajtu.120 dana
SMIdentifikuje korisnike tako što prepoznaje ponovljene pesete na internetu tako što koriste istu vezu za reklame. Ovo se koristi za ciljano reklamiranje.Tehnički kolačić neophodan za osnovno funkcionisanje sajta.1 godina
SRM_BPrati interakciju korisnika sa prozorom za pretragu na sajtu. Ovo služi za prezentovanje korisniku relevantnih usluga i proizvoda.
LinkedInOvaj alat dodaje dugmad za praćenje i deljenje na Linkedinu sa ovog sajta. Linkedin je platforma koja služi za profesionalni razvoj i povezivanje.

Podešavanjem svog internet pretraživača možete da blokirate ove kolačiće, ali imajte u vidu da u tom slučaju nećete moći da koristite funkcionalnosti naše internet stranice ili nećete moći da ih koristite u potpunosti.

Na svakog korisnika internet stranice primenjuju se pravila Politike kolačića, s obzirom je nemoguće da se kolačići ne primenjuju na određene korisnike. Korisnik  može na dva načina pristati na korišćenje kolačića:

 • Izričiti pristanak – Klikom na opciju „Dozvoli sve“;
 • Prećutni pristanak – Ukoliko korisnik ne prihvati prethodnu opciju, a nastavi korišćenje internet stranice, s obzirom da internet stranica tehnički ne može biti programirana da ne prikuplja neophodne podatke, smatraće se da je korisnik prihvatio Politiku kolačića Rukovaoca. 

Takođe, ukoliko kolačiće niste blokirali, imajte u vidu da prilikom kasnije upotrebe naše internet stranice možete u bilo kom trenutku izbrisati inicijalno omogućene kolačiće,  s tim da, nakon tog brisanja, više nećete moći da koristite funkcionalnosti naše internet stranice ili nećete moći da ih koristite u potpunosti. U svakom slučaju, možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše klikom na odgovarajuću opciju u meniju Vašeg internet pretraživača ili na sledećim linkovima www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Koja prava imate u vezi sa obradom Vaših podataka?

Korisnik internet stranice www.bumerka.rs ima sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje – Imate pravo da budete informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu Vaših podataka o ličnosti, u smislu Zakona čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
 • Pravo na pristup – Imate pravo da zahtevate od Rukovaoca da omogući pristup Vašim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrdite predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
 • Pravo na ispravku i dopunu – Nakon izvršenog uvida, imate pravo da od Rukovaoca zahtevate ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
 • Pravo na brisanje – Možete zahtevati od Rukovaoca brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
 • Pravo na povlačenje pristanka za obradu – U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
 • Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo da zahtevate od Rukovaoca da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči.
 • Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo zahtevati prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka – Ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete Rukovaocu prigovor na način i obim obrade Vaših podataka, kao i da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj.

Korisnik ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima. Ukoliko Rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, dužan je da pre započinjanja dalje obrade, korisniku pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju. 

Ukoliko ste dali prethodnu saglasnost za obradu ličnih podataka, imate pravo da tu saglasnost opozovete u svakom trenutku, s tim da opoziv ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre opoziva. Nakon opozivanja saglasnosti, dalja obrada tih podataka nije dozvoljena osim ukoliko za nju postoji drugi pravni osnov.

Korisnik je u obavezi da saglasnost radi prikupljanja podataka o ličnosti opozove tako što će  kontaktirati Rukovaoca putem e-mail adrese Rukovaoca, koja je registrovana pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije na dan slanja obaveštenja, i obavestiti ga o opozivu saglasnosti.

Takođe, Rukovalac je obavezan da obezbedi da se, gorenavedena prava poštuju i da se omogući njihovo ostvarivanje u Zakonom predviđenim rokovima.

U slučaju bilo kakve nedozvoljene obrade Vaših ličnih podataka, imate pravo na Zakonom predviđenu pravnu zaštitu, uključujući i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, putem e-maila (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900), kao i pravo na podnošenje tužbe pred nadležnim sudom radi zaštite svojih prava.

Bezbednost Vaših podataka

Mi čuvamo integritet Vaših ličnih podataka i implementirali smo adekvatne tehničke i organizacione mere za to. Takođe, implementirali smo i pravila o bezbednosti, standarde i tehnička merila za zaštitu ličnih podataka kojim ih štitimo od:

 • Neovlašćenih pristupa
 • Nepravilne upotrebe
 • Neovlašćene izmene
 • Nezakonite destrukcije ili slučajnih gubitaka

Tehničke organizacione mere podrazumevaju:

 1. pseudonimizaciju i kriptozaštitu podataka o ličnosti;
 1. sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade;
 1. obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku;
 1. postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.

Svi naši zaposleni koji imaju pristup i u vezi su sa obrađivanjem ličnih podataka, obavezani su da poštuju poverljivost ličnih podataka korisnika internet stranice www.bumerka.rs.

Svi podaci koje nam učinite dostupnim se bezbedno čuvaju na serverima koje koristimo.

Imajte u vidu da ne postoji metod elektronskog prenosa i skladištenja podataka kojim se može garantovati 100% bezbednost Vaših podataka. Uzimajući u obzir navedeno, nastojimo osigurati Vaše podatke na najbolji mogući način, ali Vam ne možemo garantovati potpunu sigurnost podataka od bilo kakvog mogućeg gubitka ili neovlašćenog pristupa istima.

Ukoliko bezbednost podataka o ličnosti korisnika bude ugrožena, Rukovalac će preduzeti neophodne mere koje mu nalaže Zakon. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava korisnika obavesti Poverenika odmah ili najkasnije roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje. Obaveštenje Rukovaoca Povereniku i korisniku moraju sadržati najmanje opis povrede, vrste i broj podataka koji su ogroženi kao i približan broj korisnika čiji su podaci izloženi, ime i kontakt lica od koga se mogu dobiti informacija, opis mogućih posledica i preduzetih bezbednosnih mera. Rukovalac nije dužan da pruži obaveštenja Povereniku i korisniku  ukoliko je već preduzeo mere zaštite, ako bi obaveštavanje predstavljalo nesrazmerno veliki trošak vremena i novca ili ako je obaveštenje izvršio putem drugih sredstava informisanja uključujući i internet stranicu www.bumerka.rs

Zadržavanje podataka

Mi zadržavamo lične podatke u meri u kojoj je koliko je potrebno da se preduzmu radnje zbog kojih su ti podaci preuzeti. Ovo će potrajati dokle god Vam budemo pružali pristup internet stranici www.bumerka.rs. Postoji mogućnost da zadržimo određenu količinu podataka nakon što prestanete da koristite internet stranicu www.bumerka.rs iz razloga koji su navedeni u nastavku.

Mi brišemo lične podatke u gorenavedenom roku, ali možemo zadržati lične podatke kada je to neophodno u zakonom predviđenim slučajevima, radi ispunjavanja regulatornih zahteva, održavanja sigurnosti, prevencije prevara i zloupotreba, rešavanja sporova, primena naših Uslova korišćenja, ili radi ispunjavanja Vašeg zahteva za odjavu („unsubscribe“) od primanja obaveštenja od nas.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa obradom podatka o ličnosti korisnika ili ukoliko želite da ostvarite neko od gorenavedenih prava, molimo da nas kontaktirate putem sledeće adrese ili adrese elektronske pošte:

Ognjen Varađanin PR Delatnost reklamnih agencija

Odokativa Communications Subotica

Zelena br. 1,

24000 Subotica, Republika Srbija

e-mail: office@odokativa.com 

Izmena Politike privatnosti

Svako korišćenje internet stranice www.bumerka.rs podleže opisanim uslovima i pravilima. Sadržaj ove Politike privatnosti možemo izmeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i posebne saglasnosti korisnika. Svaka izmena Politike privatnosti biće blagovremeno objavljena na ovoj internet stranici, te Vas stoga pozivamo da periodično proveravate njenu sadržinu da biste blagovremeno bili informisani o eventualnim promenama. Ukoliko nakon toga nastavite da koristite našu internet stranicu, smatraće se da ste saglasni sa novom sadržinom Politike privatnosti.

Na sva pitanja koja eventualno nisu regulisana i obuhvaćena odredbama ovog dokumenta primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018)  i drugih relevantnih pozitivnopravnih propisa Republike Srbije.

U Subotici,

dana 28.9.2023. godine.